Ochrana osobních údajů

Dobrá realitka

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Dobra realitka, Velká Dominikánská 102/23, Litoměřice, dále jen „realitka“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje svých klientů a dalších osob, které přijdou s realitkou do styku v rámci plnění činností realitky.

Osobní údaje realitka získává přímo od subjektu údajů, případně vznikají v rámci realizace její činnosti (např. smlouvy aj.). Osobní údaje realitka zpracovává pro plnění právní povinnosti dle zákona 455/1991 Sb. Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) a souvisejících právních předpisů a pro plnění úkolů ve veřejném zájmu ve smyslu článku 6 odstavce 1. písmene e) nařízení EP a Rady EU 216/679 Obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Poskytnuté údaje může realitka použít pouze pro vedení potřebné dokumentace, organizaci a pro jiné účely související s běžným provozem realitní činnosti. V zákonem stanoveném rozsahu předává realitka osobní údaje též kontrolním, dozorčím a metodickým orgánům jako například Živnostenský úřad, Finanční úřad aj.

Osobní údaje, které realitka zpracovává nad rámec svých zákonných povinností, získává od subjektů údajů na základě souhlasu. Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů je striktně dobrovolným aktem a součástí souhlasu je i informace o účelu a době použití osobních dat.

Na realitku je možné se k uplatnění vlastních práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové emailu na pokorny@dobrarealitka.cz; nebo poštou na adresu Velká Dominikánská 102/23, Litoměřice. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na realitku obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na realitku obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

 
Dobrá realitka

Kontakt

Miroslav Pokorný - hlavní koordinátor

S platností ode dne 25. května 2018